Samenwerking tussen Participatiecoalitie en Rijksoverheid wordt voortgezet

23 september 2021

Persbericht | Samenwerking tussen Participatiecoalitie en Rijksoverheid wordt voortgezet

Tijdens Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat hun samenwerking met de Participatiecoalitie verlengen. Dit betekent dat de Participatiecoalitie in ieder geval ook in 2022 verder werkt aan het actief betrekken van bewoners bij het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord. Met als doel: een maatschappelijk gedragen en natuurinclusieve energietransitie. De Participatiecoalitie is een samenwerking van vijf maatschappelijke organisaties: de Natuur en Milieufederaties, HIER, LSA Bewoners, Energie Samen en Stichting Buurkracht. De coalitie is in 2018 ontstaan en voortgekomen uit de Klimaattafels.

Buren uit Zwartewaterland @Buurkracht

 

Voortzetten van de samenwerking betekent erkenning voor de meerwaarde van bewoners-(initiatieven) bij de energietransitie
“Het succesvol uitvoeren van het Klimaatakkoord lukt alleen sámen met bewoners. Gelukkig zien steeds meer gemeenten dit ook. Zo zijn er inmiddels meer dan 80 bewonersinitiatieven en gemeenten die hebben besloten gezamenlijk voor aardgasvrij in de wijk te gaan. En ook in de RES-plannen zien we een steeds prominentere plek voor burgers. Tegelijkertijd hebben we nog een lange weg te gaan en is versnelling noodzakelijk. We zijn dan ook enorm blij dat we ons als coalitie ook na 2021 hard mogen maken voor bewoners en hun bewonersinitiatieven in de energietransitie”, aldus Gijs Termeer, vanuit HIER voorzitter van de stuurgroep.

De rol van de Participatiecoalitie vanaf 2022
In de vervolgperiode komt in het werk van de Participatiecoalitie nog meer de nadruk te liggen op het aanspreken van de zogenaamde middengroep, de mensen voor wie energie en klimaat niet de eerste prioriteit is, maar die wel een sleutelrol vervullen voor een succesvolle transitie. Waar de Participatiecoalitie in de afgelopen jaren vooral bewonersinitiatieven ondersteunde bij het opzetten van een professionele samenwerking de gemeente, zal de focus in 2022 ook komen te liggen op het verder vormgeven en uitbreiden van deze lokale samenwerkingen.

Daarnaast vraagt de nieuwe fase van de RES een vernieuwde rol van de coalitie. Een rol met nog meer aandacht voor een goede inpassing van duurzame energie in natuur en landschap. En, een nog bredere betrokkenheid van bewoners en bewonerscollectieven bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Met deze nieuwe plannen en activiteiten worden bewoners en hun collectieven nog beter ondersteund met kennis, training, begeleiding en nieuwe methodieken om samen te werken aan een echt duurzame energietransitie: maatschappelijk gedragen én natuurinclusief.

Over de Participatiecoalitie
De Participatiecoalitie is een samenwerking van vijf maatschappelijke organisaties: de Natuur en Milieufederaties, Klimaatstichting HIER, LSA Bewoners, Energie Samen en Stichting Buurkracht. Door het bundelen van kennis en ervaring over bewonersparticipatie komen goede buurt- en wijkplannen tot stand waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan. De Participatiecoalitie weet wat er lokaal speelt en zet haar gezamenlijke netwerk in om samen de overgang naar hernieuwbare energieopwekking te maken en de slagingskans van energieprojecten in gemeente of regio’s te vergroten. Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te kunnen realiseren, werkt de Participatiecoalitie samen met het NPRES, het PAW en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken.