Brede overeenstemming over Klimaatakkoord-afspraken participatie en lokaal eigendom

11 mei 2020

Brede overeenstemming over invulling participatie bij zon- en windprojecten

In het Klimaatakkoord zijn verschillende afspraken gemaakt over de participatie van bewoners en bedrijven in hernieuwbare energieprojecten op land, waaronder ook over lokaal eigendom. Al eerder publiceerde de Participatiecoalitie daarom de factsheet over wat lokaal eigendom inhoudt.

Wat de afspraken over (financiële) participatie en lokaal eigendom precies inhouden, blijft onderwerp van gesprek. Om helderheid te scheppen, is een toelichtende notitie opgesteld door alle partijen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de afspraken van het Klimaatakkoord. Daarmee is er een brede overeenstemming over de invulling van participatie en lokaal eigendom bij zon- en windprojecten. De notitie geeft antwoord op de meest gehoorde vragen en misverstanden over de participatie-afspraken in het Klimaatakkoord.

Notitie over de Klimaatakkoord-afpsraken participatie en lokaal eigendom

 

Op dit moment verschijnen de concept-RES’en van alle regio’s. Voor de zomer zal de Participatiecoalitie met een analyse komen van deze concept-RES’en en hoe daarin participatie en lokaal eigendom is uitgewerkt.

windmolenpark