Handreiking Natuur en Landschap in de RES 

Handreiking | Natuur en Landschap in de RES

Een ‘natuurinclusieve energietransitie’ vereist van overheden een actieve, regisserende rol in álle voorbereidende stappen. In de Handreiking Natuur en Landschap in de RES reiken de Natuur en Milieufederaties hiervoor bouwstenen: aandachtspunten en denklijnen die helpen om aanwezige natuur- en landschapswaarden volwaardig te betrekken bij de regioplannen voor energieopwekking.

Het klimaatprobleem wordt steeds urgenter en vraagt dringend om actie op alle fronten. Nederland heeft, net als de rest van de wereld, geen tijd te verliezen: we moeten aan de slag met een groot pakket aan klimaatmaatregelen, waar extra zonnevelden en windmolens op land ook onderdeel van uitmaken. Tegelijk is er ook een wereldwijde biodiversiteitscrisis, en ontstaat lokaal felle weerstand tegen grootschalige duurzame energieopwekking. Wat opvalt, is dat deze wind- en zonprojecten sterk verschillen in kwaliteit en dat ze zonder goede sturing of belangenafweging veel schade kunnen aanrichten. Aan natuur en landschap én aan het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie. Ook het cumulatieve effect van meerdere projecten kan nadelig uitpakken voor een gebied. Een zorgvuldige omgang met natuur en landschap is dus belangrijk: bij locatiekeuzes, inpassing van projecten én het beheer van projectlocaties. Gaan al deze seinen op groen, dan liggen er zelfs kansen voor een ‘plus’ op natuur en landschap.

Download de handreiking